Poniedziałek, 14 października 2019. Imieniny Alany, Damiana, Liwii

Barczewo mała Wenecja północy

2018-10-02 13:00:00 (ost. akt: 2018-10-02 13:12:05) Artykuł sponsorowany

Projekty realizowane przez Gminę Barczewo:


1.
Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16.
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.2. Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, poddziałania 7.2.1. Mobilny MOF – ZIT Olsztyna osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Projekt zakłada wybudowanie w pełni funkcjonalnej drogi (gminnej) łączącej gminę Barczewo z siecią TEN-T poprzez DK 16. Droga ta posiadać będzie łącznie długość 3,1 km przy szerokości odcinków: 6 m – dł. 1827 m oraz 5 m – dł. 1305 m. Ponadto przebudowany zostanie wiadukt kolejowy w ciągu drogi o długości 28,08 m, szerokości całkowitej obiektu 13 m. Infrastruktura ta, komunikująca Gminę z nadrzędną siecią drogową, przyczyni się do znaczącej poprawy zewnętrznej dostępności transportowej Gminy i jej wewnętrznej spójności.
Droga obsługiwać będzie transport osobowy indywidualny (85% pasażerów, transport zbiorowy (15% pasażerów) oraz transport dostawczy.

Przewiduje się realizację następującego zakresu:
– budowa drogi gminnej o długości 3,1 km wraz z budową chodników
– przebudowa kolizji: sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, sieci wodno-kanalizacyjnej, gazu i deszczówki
– rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 w miejscowości Nikielkowo.

Cele projektu:
– Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna po roku 2018 poprzez budowę drogi Wójtowo – Nikielkowo oraz jej połączenie z siecią TEN-T (DK nr 16).
– Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Barczewo po roku 2018 w wyniku budowy drogi gminnej o długości 3,1 km oraz budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 533 Poznań – Skandawa.

Wartość całkowita projektu:
18 106 120,29 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:
13 631 999,70 PLN
(85% wydatków kwalifikowanych)
Okres realizacji projektu:
lata 2016-2018


2.
Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych osi priorytetowej Cyfrowy region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy. W wyniku realizacji projektu zwiększona zostanie zdolność Gminy Barczewo do realizacji zadań publicznych on-line, cyfryzacji posiadanych zasobów oraz udostępniania informacji publicznej.
Wdrożonych zostanie 14 e-usług charakteryzujących się wysokim walorem powtarzalności i wysokim poziomem dojrzałości. Uruchomiony zostanie nowy systemy teleinformatyczny, tj. Centralna Platforma E-Usług Mieszkańca, i zmodernizowany zostanie system dziedzinowy. Opracowany zostanie zintegrowany portal WWW.
Systemy (CPeUM oraz system dziedzinowy) oraz portal WWW będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Barczewo i wpływać będą pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu.
Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych spraw załatwianych elektronicznie przez grupę docelową projektu – obywateli i biznes z terenu Gminy Barczewo, dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów administracyjnych gminy i uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na klientach urzędu.

Cele szczegółowe, w wyniku których zostanie zrealizowany cel główny to:
– Zwiększenie zdolności Gminy Barczewo do realizacji zadań publicznych on-line oraz udostępniania informacji publicznej – zostanie zrealizowany dzięki uruchomieniu Centralnej Platformy E-Usług Mieszkańca, modułu komunikacji dla CPeUM i wdrożeniu zintegrowanego portalu WWW.
– Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych elektronicznie - dzięki uruchomieniu 8 usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 6 usług na 3 poziomie dojrzałości.
– Zniwelowanie części barier dla osób z niepełnosprawnością w zakresie realizacji spraw publicznych – poprzez działania pozwalające na zdalne korzystanie i procedowanie w obszarach administracyjnych również osobom niepełnosprawnym, zależnym, mającym pod opieką osoby zależne czy chorym oraz np. dostosowanie narzędzi e-administracji do standardów WCAG 2.0 pozwalających na sprawne poruszanie się w internecie osobom z niepełnosprawnościami.
– Optymalizacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych Gminy Barczewo, zwiększających zdolność urzędu do realizacji zadań publicznych on-line oraz udostępniania informacji – cel zostanie osiągnięty poprzez:
a.
cyfryzację procedur wewnątrz administracyjnych w zakresie wdrożonych e-usług,
b.
zapewnienie jednolitych kanałów i metod komunikacji, co spowoduje standaryzację działania administracji w województwie, zwiększając do niej zaufanie społeczne.

Wartość całkowita projektu:
789 660,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:
666 190,56 PLN
Okres realizacji projektu:
lata 2017-2019


3.
Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia.


Poprzez realizację zadania Gmina Barczewo zyska ogólnodostępny, niekomercyjny, dostosowany do wszystkich grup wiekowych oraz osób defaworyzowanych obiekt kulturalny, któremu poszerzy się oferta spędzania wolnego czasu, podniesie się aktywność kulturalna lokalnej społeczności, jak również polepszą się warunki do integrowania się mieszkańców.
Realizacja inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ na wzrost zaangażowania społeczeństwa w inicjatywy obywatelskie, a także budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców.
Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie zapewni podniesienie jakości życia mieszkańców wsi, integrację mieszkańców oraz możliwość rozwijania organizacji, które działają na terenie miejscowości. Nastąpi to poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych wydarzeń. Świetlica będzie miejscem otwartym również dla turystów, m.in. podczas imprez kulturalnych i artystycznych.

Wartość całkowita projektu:
292 232,12 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:
185 947,00 PLN
Okres realizacji projektu:
lata 2017-2018


4.
Anielski Plac Zabaw
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja została uznana za zgodną z Lokalną strategią rozwoju LGD Południowa Warmia.


Projekt ma na celu rozbudowę istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w Kaplitynach, co doprowadzi do powstania w tym miejscu Anielskiego Placu Zabaw z wyposażeniem przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Modernizacja istniejącego placu zabaw ma za zadanie integrować społeczność lokalną, jak również zwiększyć atrakcyjność turystyczną wsi tematycznej Kaplityny – Wioska Sosnowych Aniołów.
Celem zadania jest budowa infrastruktury rekreacyjnej dostosowanej do osób w różnym wieku oraz osób niepełnosprawnych posiadających obniżoną sprawność funkcjonalną (sensoryczną, fizyczną i/lub psychiczną), która trwale lub okresowo utrudnia codzienne życie. Wybudowana infrastruktura będzie ogólnodostępna, niekomercyjna, służąca społeczności lokalnej, w tym osobom niepełnosprawnym mieszkającym w sołectwie Kaplityny, a także turystom licznie odwiedzającym wieś tematyczną Kaplityny. Realizacja przedmiotowego zadania służyć ma przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej, ale także poszerzeniu oferty turystycznej i atrakcyjności obszaru LGD.

Wartość całkowita projektu:
49 373,46 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:
46 904,00 PLN
Okres realizacji projektu:
lata 2017-2018


http://m.wm.pl/2018/10/orig/20180827-103849-497862.jpg
Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages