Niedziela, 8 grudnia 2019. Imieniny Delfiny, Marii, Wirginiusza

Barczewo "Łączy Kultury"

2018-10-02 12:00:00 (ost. akt: 2018-10-03 15:06:51)

Gmina Barczewo jest w trakcie realizacji następujących inwestycji, w ramach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Barczewo objętego Ponadlokalnym Programem Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

Utworzenie Centrum Aktywizacji

• Wartość inwestycji to 6 457 630,00 zł, wartość planowanego dofinansowania – na poziomie 82,24% wydatków kwalifikowalnych, tj. 5 310 754,91 zł.
W 2017 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo‑kosztorysowej na „Utworzenie Centrum Aktywizacji”. W III kwartale 2018 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, a ich całkowite zakończenie nastąpi w IV kwartale 2020 roku.
Inwestycja polega na adaptacji całego budynku byłego spichlerza zbożowego na potrzeby tworzonego Centrum Aktywizacji wraz z terenami bezpośrednio przyległymi. Centrum Aktywizacji ma obejmować także infrastrukturę towarzyszącą, służącą prowadzeniu działań aktywizujących i integrujących, znajdującą się na obszarze rewitalizowanym, tj. boisko lekkoatletyczne, skocznię w dal, rzutnię kulą, skatepark, street workout, ciągi piesze, monitoring i oświetlenie na terenie Barczewa.
Budynek dawnego spichlerza usytuowany przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie zostanie dostosowany do nowej funkcji, bieżnia przy stadionie na ul. Wojska Polskiego zyska nową nawierzchnię, w części miasta zostanie rozbudowany monitoring i oświetlenie oraz zostaną wymienione chodniki, a przy ul. Północnej powstaną nowe miejsca rekreacji. Tak, w dużym skrócie można opisać inwestycję pn. Utworzenie Centrum Aktywizacji. Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje znaczną cześć miasta, nie jest skupiona na jednym obiekcie, głównym jej założeniem, jest stworzenie, miejsc w Barczewie do prowadzenia działań aktywizujących i integrujących mieszkańców Gminy Barczewo. Inwestycję można podzielić na 4 części.

1. Adaptacja budynku byłego spichlerza zbożowego na potrzeby tworzonego Centrum Aktywizacji wraz z terenami bezpośrednio przyległymi. W ramach tej części inwestycji zostanie zmieniony sposób użytkowania spichlerza zbożowego wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą towarzyszącą. W obiekcie odbywać się będą zajęcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym między innymi warsztaty motywująco-aktywizujące (warsztaty motywacyjne, warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty rozwoje kreatywności i aktywnego spędzania wolnego czasu, warsztaty z trenerem pracy). W obiekcie będą również realizowane usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny, środowiskowe formy wsparcia (między innymi opieka asystenta rodziny), usługi wzmacniające więzi rodzinne i kształtujące właściwe postawy oraz wsparcie umiejętności społecznych.
W budynku będą odbywać się spotkania i integracje międzypokoleniowe w celu przeciwdziałania powielaniu negatywnych wzorców, a także ograniczenia zjawiska powielania biedy. Do obiektu zaprojektowano przyłącze gazowe, hydrant ppoż., nowe oświetlenie zewnętrzne oraz monitoring. Zaprojektowano nowe pokrycie dachowe oraz nowe stropy międzykondygnacyjne. Obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie windy oraz zaprojektowanie wejścia do obiektu bezpośrednio z terenu. Na terenie zaprojektowano miejsce integracyjne do spotkań – wiata, parkingi do obsługi użytkowników budynku, miejsca na rowery, oświetlenie i monitoring terenu, małą architekturę (ławki, kosze na śmieci), ogrodzenie terenu i nasadzenia.

2. Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie. Zakres inwestycji w tej części zadania obejmuje: powiększenie bieżni lekkoatletycznej czterotorowej, wykonanie skoczni do skoku w dal, wykonanie rzutni do
pchnięcia kulą, montaż piłkochwytów, budowa oświetlenia bieżni i boiska, urządzenia siłowni zewnętrznej, piłkarzyki i stół do tenisa stołowego, zmianę lokalizacji istniejących wiat. Remont i rozbudowa budynku szatniowo-socjalnego polega na zmianie układu funkcjonalnego budynku, wykonanie elewacji i nowego pokrycia dachowego, zaprojektowanie wentylacji mechanicznej obiektu.

3. Budowa skateparku i street workoutu przy nowo wybudowanej w 2018 roku bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie.

4. Modernizacja ciągów pieszych na obszarze rewitalizowanym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących obiekty kubaturowe Centrum Aktywizacji, boisko lekkoatletyczne, boisko Orlik oraz skatepark, street workout, a także infrastrukturę nad rzeką Pisą i budynku Centrum Wielu Kultur. Na obszarze zaprojektowano oświetlenie, monitoring.


Utworzenie Centrum Wielu Kultur
• Wartość inwestycji 2.350.000,00 zł, wartość dofinansowania na podstawie podpisanej umowy – na poziomie 81,34% kosztów kwalifikowanych tj. 1.891.827,28 zł.

W 2017 roku rozpoczęto prace projektowe. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w III kwartale 2018 roku, a zakończyć w IV kwartale 2019 roku.
Inwestycja będzie polegała na modernizacji i rozbudowie budynku znajdującego się przy ul. Słowackiego 5, na rewitalizowanym obszarze miasta Barczewa, wraz z zakupem wyposażenia, umożliwiającego włączenie oferty instytucji kultury w tworzenie produktów turystycznych oraz dostosowanie do nowoczesnej działalności kulturalnej, zwłaszcza tej budującej lokalne więzi międzyludzkie i lokalną tożsamość, z wykorzystaniem aplikacji i usług teleinformatycznych.


Modernizacja i rozbudowa ww. budynku obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
- docieplenie ścian zewnętrznych z wymianą parapetów wewnętrznych, obróbek blacharskich i systemu rynien i rur spustowych,
- docieplenie stropodachu wentylowanego,
- remont istniejącego pokrycia dachowego,
- docieplenie posadzek na gruncie,
- wyburzenie części ścian działowych,
- wykonanie otworów w istniejących ścianach konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych,
- rozbiórka istniejącego wiatrołapu wraz z zadaszeniem,
- rozbiórkę istniejących schodów wewnętrznych,
- wykonanie nowych biegów schodowych wraz ze spocznikami,
- montaż dźwigu osobowego przeznaczonego do pionowego transportu osób niepełnosprawnych,
- wykonanie nowych ścian działowych w celu wydzielenia projektowanych podziałów funkcjonalnych obiektu,
- wykonanie panelowych sufitów podwieszanych w całym budynku,
- wykonanie nowego wiatrołapu przy głównym wejściu do budynku,
- przystosowanie budynku do przepisów ppoż dla tego typu kategorii obiektów budowlanych,
- demontaż części stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z zamurowaniem otworów,
- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej,
- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania – bez źródła ciepła,
- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem jej do istniejących wewnątrz budynku przykanalików sanitarnych,
- wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz zewnętrznej instalacji odgromowej,
- wykonanie robót wykończeniowych: tynkarskich, glazurniczych, posadzkarskich i malarskich,
- wyposażenie części pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem funkcjonalnym,
- montaż instalacji solarnej na potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej,
- montaż instalacji PV przeznaczonej w całości na potrzeby przedmiotowego budynku.

W części budynku zostanie utworzone Centrum Wielu Kultur – nowoczesny obiekt nawiązujący do historii Barczewa, gdzie mieszkali żydzi, ewangelicy, katolicy i wyznawcy prawosławia. Szczególne „miejsce” zajmie kultura warmińska. Zakłada się stworzenie izb poświęconych kulturom, z zachowanymi i odrestaurowanymi elementami tradycyjnymi dla tych kultur, z publikacjami, muzealiami, „multimedialnymi wędrówkami” itp. W wyniku realizacji projektu zostanie poszerzona oferta kulturalna CKB, a posiadane/zgromadzone zbiory będą prezentowane w innowacyjny, niestosowany dotychczas sposób, w szczególności wykorzystujący nowoczesne, cyfrowe rozwiązania. W zmodernizowanych pomieszczeniach będą się także odbywały warsztaty kreatywne, przygotowane w oparciu o tradycje kultury i rzemiosła, np. warsztaty gwary warmińskiej, przygotowania posiłków.

Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisa
Planowana wartość inwestycji: 3.000.000,00 zł, wartość dofinansowania na podstawie podpisanej umowy – na poziomie 80,50%, tj.: 2.415.000,00 zł.

W 2017 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo‑kosztorysowej „Zagospodarowania brzegów rzeki Pisa”. W III kwartale 2018 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, a ich zakończenie nastąpi w IV kwartale 2019 roku.
Tereny nieużytków w centrum Barczewa, porośnięte wysoką trawą i chwastami, z licznymi samosiewami, zostaną zastąpione przyjaznym miejscem wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców miasta i gminy Barczewo oraz tak chętnie odwiedzających nasze miasto turystów.
W ramach inwestycji powstanie park miejski w Barczewie, pomiędzy ulicami Armii Krajowej, Mickiewicza, Nowowiejskiego i Niepodległości. Będzie to miejsce, gdzie mieszkańcy całej gminy będą mogli wspólnie spędzać czas na otwartym terenie zielonym. Przewiduje się urządzić park wykorzystując w istniejącą rzeźbę terenu, z niewielkimi niwelacjami. W nowym parku będzie można skorzystać m.in. z takich atrakcji jak:
• miejsce wypoczynku z ławkami w kształcie fali oraz widokiem na park;
• plac ze ślimakiem – symbolem miast Cittaslow;
• place zabaw dla dzieci starszych i młodszych, rynny do zjeżdżania oraz ścianka wspinaczkowa. Rynny do zjeżdżania oraz ścianka wspinaczkowa zostaną wykonane w rzadko spotykany sposób, tj. będą zamontowane na istniejącej skarpie, poprzez wykorzystanie istniejącego ukształtowania terenu;
• drewniany taras wypoczynkowy o wymiarach 5 m x 10 m z ławkami ustawionymi frontem do rzeki;
• siłownia zewnętrzna
• stoliki do gier, tj.: chińczyk, szachy i młynek;
• ścieżka edukacyjna;
• Zieleń urządzona, zestaw roślin z tabliczkami gatunkowymi;
• Łąka kwietna i łąka piknikowa;
• Przystań kajakowa z zapleczem sanitarnym;

W ramach zagospodarowania parku przewidziano również utwardzenie głównej ścieżki parku z płyt chodnikowych, betonowych, półszlachetnych, bezfrezowych – szerokość tego ciągu wynosić będzie 4 m. Pozostałe ścieżki wykonane zostaną z glinożwiru. Na terenie objętym inwestycją powstaną również ławki, kosze na śmieci. Wykonana zostanie kładka przez rzekę dla pieszych, a brzegi rzeki zostaną wzmocnione faszyną. W parku przewiduje się montaż lamp parkowych oraz monitoring wizyjny. Lampy zlokalizowane poza głównym ciągiem pieszo-rowerowym zostaną wyposażone w czujki ruchu. Teren parku będzie wyłączony dla ruchu samochodowego, ale na obrzeżach parku planowane są dwa miejsca parkingowe dla matek z dziećmi oraz dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Główne wejścia do parku będą przystosowane do potrzeb matek spacerujących z wózkami oraz osób niepełnosprawnych W ramach inwestycji planowana jest również przebudowa muru oporowego przy ul. Armii Krajowej 1 i 1a, która będzie wykonana w oparciu o opracowaną już dokumentację projektową.

Dzięki zagospodarowaniu brzegów rzeki Pisa Barczewo zyska kolejne miejsce przyjazne lokalnej społeczności. Doskonała lokalizacja inwestycji, przy estetycznie zagospodarowanym stawie młyńskim oraz przy dużym parkingu na zrewitalizowanej wschodniej części Starego Miasta, z pewnością przyczyni się do tego, że park będzie chętnie odwiedzany. Urozmaicone urządzenie parku spowoduje, że zarówno spacerujące mamy z dziećmi, seniorzy, młodzież, dorośli, jak i całe rodziny znajdą w nim dla siebie odpowiednie miejsce.

http://m.wm.pl/2018/10/orig/stopka-498069.jpg
Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages